Avaluació

CRITERIS D’AVALUACIÓ ALUMNES AULA OBERTA

  
AVALUACIÓ CONTINUA

Els aspectes que tindrem en compte a l’hora de realitzar l’avaluació són:


Què avaluar: per les característiques dels alumnes es potencien més els continguts procedimentals i actitudinals, tot i tenint en compte els continguts establerts en l’adaptació curricularCom avaluar: la informació que recollirem serà prou variada i diversa per permetre saber no solament les dificultats dels alumnes sinó també els seus avenços i progressos:


Utilitzarem:

1.- Observació directa de l’alumne:

ü      Seguiment de la seva participació en les activitats,
ü      Actitud davant el treball.
ü      Portar el material per poder realitzar les activitats.
ü      Actitud de respecte davant els companys i adults.
ü      ...

2.- Anàlisis del seu treball

ü      Valoració dels dossiers i les diferents tasques que es realitzin.
ü      ...

3.- En algunes ocasions proposarem activitats d’avaluació diversificades:

ü      Debats, qüestionaris, elaboració de treballs, exposicions individuals i/o col·lectives.
ü      Proves orals i/o escrites
ü      ...


Quan avaluar: Considerem l’avaluació com una eina d’ajust continuat del procés ensenyament-aprenentatge per tant no l’hem de concebre com una pràctica puntual sinó com un procés. Per tant realitzarem un seguiment sistemàtic de l’activitat de l’alumne.


Això porta implícit diversificar els moments de l’avaluació:  • Avaluació inicial: Cal conèixer la situació de partida de cada alumne en relació a qualsevol seqüència d’aprenentatge per tal d’adequar l’ajut educatiu, determinar el ritme, l’estratègia d’aprenentatge i orientar el conjunt d’activitats inicialment previstes o bé realitzar la seva modificació. A l’inici de cada seqüència d’aprenentatge s’han dissenyat activitats per saber quins són els coneixements previs de l’alumne respecte al contingut central del tema a tractar i valoració de les capacitats. Les activitats i eines d’avaluació inicial proposades consisteixen en preguntes, qüestionaris, test amb una posada en comú posterior entre tots els alumnes, pluja d’idees,...  • Avaluació formativa: Ens ha de permetre recollir informació sobre el progrés de l’alumne/a i també avaluar la unitat d’intervenció que s’està desenvolupant. Aquesta informació ens permetrà saber si cal fer modificacions sobre els continguts, les activitats i la nostra intervenció pedagògica i per altra banda també ha de servir perquè l’alumne/a sàpiga què ha de fer per millorar i en què ha de millorar.
Aquesta avaluació formativa la realitzarem a partir de:
-          L’observació directa ( graelles d’observació)
-          Anàlisis de les produccions dels alumnes ( deures, treballs, controls,...)


§         Avaluació sumativa: Ens permetrà determinar si s’han aconseguit o no, les intencions educatives. Dóna informació sobre les capacitats assolides pels alumnes i el domini dels continguts que ha aconseguit cadascun. Aquesta avaluació sumativa la realitzarem a partir dels resultats finals obtinguts al final de cada unitat didàctica ;
L’avaluació sumativa és  el  recull de les informacions recollides en l’avaluació formativa  y els resultats obtinguts a partir d’activitats dissenyades específicament per avaluar ( debats, qüestionaris, elaboració de treballs, exposicions individuals o col·lectives i proves orals i escrites )


AVALUACIÓ FINAL D’ETAPA

AVALUACIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

El curs 2006/ 2007 va sortir la primera promoció d’alumnes que havien cursat el Segon Cicle d’ESO formant part del projecte “ PEDALANT CAP AL FUTUR”.

L’equip docent de les aules obertes es va qüestionar el nivell real de coneixements dels alumnes i per això  es va elaborar  el document  amb les diferents competències a avaluar, orientats amb les competències bàsiques del Primer Cicle d’Educació Secundària i en funció dels resultat  poder acreditar el graduat en Educació Secundaria Obligatòria.
Aquestes proves es van passar a final de curs, amb una triple finalitat:

  1. Donar elements que permetin la reflexió sobre aspectes de gestió del currículum i resultats d’aprenentatge dins el pla d’avaluació de l’aula oberta.
  1. Disposar d’uns barems a l’hora de prendre decisions per millora la oferta educativa als alumnes.
  1. Aportar dades sobre el grau d’assoliment dels coneixements teòrics i les habilitats pràctiques dels alumnes.
Les competències seleccionades van ser :

ü      Àmbit matemàtic

Competència

ü      Aplicar el coneixement del sistema de numeració decimal i de les operacions per comparar, relacionar nombres i operar amb rapidesa, buscant segons la situació un resultat exacte o aproximat.

ü      Utilitzar les tècniques i convencions i el llenguatge de la representació geomètrica per compondre i descompondre formes geomètriques complexes a partir de formes simples.
ü      Emprar amb precisió i criteri les unitats de mesura.
ü      Planificar i seguir estratègies de resolució de problemes i modificar-les, si no es mostren prou eficaces.
ü      Usar i interpretar el llenguatge matemàtic com ara xifres, signes i altres representacions gràfiques o dibuixos per descriure fenòmens habituals.
ü      Interpretar la funció que fan els nombres quan apareixen en un context real ( expressar quantitat, identificació, temps, mesura, intervals ) i usar-los d’acord amb les seves característiques
ü      Reconèixer i interpretar gràficament  relacions senzilles de dependència funcional existents entre conjunts de dades d’ús quotidià.

ü      Comparar la factibilitat de fets aleatoris en situacions simples

ü      Àmbit lingüístic ( català i castellà )

Competència

ü      Comprendre i interpretar la informació d’un text escrit en relació amb la funció i la tipologia del text, la informació que conté i els coneixements propis.
ü      Produir un text escrit adequat a la necessitat comunicativa i al receptor, amb ordre, claretat i suficient detall, tot aplicant correctament els coneixements lingüístics pel que fa al lèxic, ortografia i estructures morfosintàctiques
ü      Produir un text escrit, manuscrit o amb ordinador, tot seguint les pautes de presentació establertes
ü      Identificar els elements morfosintàctics del funcionament de la llengua i aplicar-los

ü      Àmbit social i científic


Competència

ü      Reconèixer i situar-se com a individu social en el temps i l’espai que configuren l’entorn propi.

ü      Situar-se i relacionar, en l’espai i en el temps, fets i fenòmens naturals i socials que contribueixen a la comprensió de la realitat present.

ü      Buscar, seleccionar, organitzar i analitzar informació de diverses fonts.
ü      Identificar, descriure i analitzar elements i processos de canvi i transformació naturals, tecnològics i socials.

ü      Classificar elements a partir de criteris donats o establint criteris propis.

ü      Identificar eles elements més habituals de les noves tecnologies de la informació i la comunicació
ü      Reaccionar amb respecte i responsabilitat davant de situacions i esdeveniments socials i mediambientals.

ü      Comprendre la relació existent entre la salut, tant individual com col.lectiva, i determinades conductes,activitats i hàbitsCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada